Leveranstid

Leveranser från vårt lager sker med Posten el. DHL och normal leveranstid är 1-2 arbetsdagar på de flesta av våra produkter ej programmeringar (ex certifierade kassaregister.) Direktleveranser från våra distributörer kan ske med andra fraktbolag. Om någon produkt är tillfälligt slut meddelar vi detta. Vid leverans av er order så skickar vi ett leveransbesked till den e-postadress ni angivit vid beställningen.
Vi reserverar oss för eventuella slutförsäljningar, förseningar och produktavvikelser som kan komma att uppstå i våra eller någon av våra leverantörers sortiment. Vi försöker att alltid lösa dessa omgående på bästa sätt. Leveranser sker per idag endast inom Europa.

Priser
Alla priser visas exkl. moms och i Svenska kronor

Kassaregister.IT reserverar sig mot att en vara kan vara felaktigt prissatt och har därmed rätten att ändra detta genom att meddela kunden. Kunden har i dessa fall rätt att avstå beställningen.

Orderbekräftelse
När vi tagit emot er order skickas orderbekräftelse till den e-postadress ni angivit vid beställning. Det är viktigt att korrekt e-postadress lämnas. Lämna gärna även telefonnummer för kontakt dagtid.

Betalningsvillkor/Kreditkontroll
Vid ansökan om faktura kommer en kreditkontroll att göras. Vår policy är att bevilja kunder som kan uppvisa en stabil ekonomisk utveckling sedvanliga krediter och betalningsvillkor om 10-14 dagar netto.

Faktura
Vid betalning via faktura samarbetar vi med Svea Ekonomi AB och Klarna AB. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer samt e-postadress. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Kunden ansvarar för att ha uppdaterade uppgifter hos PRV. d.v.s Kassaregister.IT ansvarar ej för att fakturaadressen och/eller eventuellt angivet referensnummer hos fakturabolaget ej överensstämmer med ordern. Samtliga fakturor är av Kassaregister.IT överlåtna till Svea Ekonomi AB eller Klarna AB. Fakturans betalningsvillkor är 10-14 dagar. Vid köp via Faktura tillkommer en fakturaavgift på 29kr exkl. moms. Vid eventuell annulation på köparens begäran debiteras 30% av ordersumman exkl. frakt, lägst 395kr. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag, f.n. SEK 50:- exkl. moms, samt dröjsmålsränta med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso

Äganderättsförbehåll
Samtliga varor förblir i Kassaregister.IT\'s ägo tills full likvid har erlagts.

Leveranssätt/Fraktkostnad
Leverans sker vanligen med Posten eller DHL. Fraktpriset som är viktberoende visas i anslutning till din order och börjar ifrån 85kr.

Vid ej utlöst försändelse
Ej utlösta försändelser oavsett betalnings- eller leveransvillkor debiteras med 395 kr exkl.moms samt fraktkostnader tur och retur, har man för avseende att annullera beställningen (d.v.s. aldrig lösa ut försändelsen) kommer även 30% av värdet på hårdvaran samt arbetskostnader debiteras. Faktura på beloppet skickas med betalningsvillkor 10 dagar netto. Om betalning inte är oss tillhanda inom den tiden överlämnas ärendet för indrivning.

Garantiärende/Returer
Kontakta Kassaregister.IT för att få ett returnummer innan varan sänds åter till oss. Efter att ni erhållit returnummer sänds produkten till den returadress ni fått tillsammans med returnumret. Kom ihåg att bifoga en utförlig felbeskrivning. Anmälan om fel vid leverans skall anmälas inom 5 dagar från leveransdagen via e-post för att behandlas.
Transportskadat gods skall omedelbart anmälas till posten kundtjänst tel: 0771-33 33 10 eller DHL tel: 0771-34 53 45 beroende på vem levererade godset ifråga

Produkterna säljs inte på försöksbasis, du bör försäkra dig om att produkten kommer att vara lämplig för dina behov innan du gör ett köp. Vi accepterar inte automatiskt returer p.g.a att du har ångrat dig, om du inte vet hur man använder den produkt du beställt, om du beställt fel antal av produkten, eller om den inte innehåller en särskild funktion eller egenskap som antogs att det kan ha haft. Du bör kontrollera med en säljare, din systemleverantör eller med tillverkaren om du känner dig osäker.

Sökdatabasen för kvittorullar är ett extra hjälpmedel för att hitta rätt kvittorullar vilket innebär att det inte kan garanteras till 100% att det är korrekt utan att mäta en befintlig kvittorulle. Detta beror på att kassaregistret kan ha modifierats med en annan skrivare eller att vissa tillverkare använder mycket likartade modellnummer där t.ex. ett bindestreck eller bokstav på fel ställe kan resultera i att fel produkt visas i sökresultatet. En guide hur man mäter en kvittorulle finns på denna länk.

Vi levererar produkter avsedda för affärsverksamhet och tjänster till företag och organisationer (b2b). Följaktligen gäller inte konsumentlagstiftning sådana transaktioner. Inga varor kan sändas tillbaka utan att först ha fått godkännande av Kassaregister.IT. Returfrakt till oss bekostas av kund. Frakt för utskick av garanti reparerade eller ersättande produkter bekostas av oss.

Garantin på produkterna i vårt sortiment lämnas av tillverkaren. Det är alltså tillverkaren som ansvarar för att produkten uppfyller sin produktspecifikation.
Garantin omfattar fel som är ursprungliga, som alltså kan härledas till fabriken och tillverkningen av produkten.

Ansvar för fel I förhållande till näringsidkare:
Föreligger fel som Seqint AB ansvarar för, åtar sig Seqint AB att, efter eget val avhjälpa felet genom reparation eller omleverans eller återbetala köpeskillingen. Seqint AB äger rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av denne anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier. Seqint AB:s ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa köpvillkor. Seqint AB bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t ex - men ej begränsat till – inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, böter, förlust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Handlar du som privatperson av Kassaregister.IT bör du meddela detta innan eller i samband med beställningen, då gäller distanshandelslagen. En produkt som returneras får ej vara öppnad eller använd, undantag gäller för produkter som programmerats specifikt till beställaren.

Integritetspolicy (GDPR):
Finns stipulerade på denna länk. Godkänns i och med att köpvillkoren godkänns.

Certifierade kassaregister/kassasystem:
Modifiering av kassasystemet på egen hand och/eller via otillåten dokumentation eller programvara är ett lagbrott som köparen personligen står ansvarig för. Gällande tjänsterna \"uppgradering\", \"programmering\" och \"registrering av kassaregister/kontrollenhet till skatteverket\" så tar Seqint AB ej något juridiskt ansvar för eventuella komplikationer som kan ha uppstått av detta då det enligt lag åligger köparen (firmatecknaren) att registreringen slutförts samt att utrustningen är i korrekt skick.

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från Kassaregister.IT\'s sida, som gör att Kassaregister.IT ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att Kassaregister.IT befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.